Безналоговая ликвидация – что это? 

Как известно, законодательство о контролируемых иностранных компаниях (КИК) начнет работать с 1 января следующего года. Законодательство достаточно жесткое. У контролеров (бенефициаров КИК; понятие «контролер» несколько отличается от «бенефициара», но суть та же) возникнут новые обязанности, часто очень обременительные. Обязанности повлекут за собой повышенные риски контролеров. Об этом я недавно писала в подробной статье. Есть ли варианты избежать этих рисков, выйти из круга обязанностей? Да, есть. Для многих лучшим решением будет  — «разрубить Гордиев узел», «выйти из офшорной среды огромного риска», ликвидировать  КИК. Тем более, что законодателем ,в статье 170.13-1 НКУ, предложен очень привлекательный (и уникальный, больше ведь такого не повторится) вариант: безналоговая ликвидация КИК (далее по тексту – БНЛ).

Рассмотрим эту статью. Ввиду ее особой важности – приведем текст статьи в полном объеме, выделив жирным шрифтом  те нюансы, на которые будем обращать внимание. Итак:

170.13-1. Оподаткування доходів контрольованих іноземних компаній.

Не підлягають оподаткуванню:

дивіденди, отримані платником податку в порядку, визначеному підпунктом 170.13.3 пункту 170.13 статті 170 цього Кодексу, раніше оподатковані на рівні української компанії;

доходи у грошовій та/або натуральній формі, що не є розподілом прибутку, отримані платником податків — акціонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою особою) від іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, у тому числі при ліквідації (припиненні) такої іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, у межах вартості грошових коштів та/або майна, раніше внесеного таким платником податку (членами його сім’ї першого та другого ступенів споріднення) і облікованого у якості капіталу іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи відповідно до міжнародних стандартів фінансового обліку;

 доходи у грошовій та/або натуральній формі, отримані при ліквідації (припиненні) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи платником податків — акціонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою особою) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, у разі дотримання усіх таких умов:

 а) процедура ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи розпочата не раніше 1 січня 2020 року та завершена не пізніше 31 грудня 2020 року* (не пізніше 31 грудня 2021 року — у разі, якщо рішення акціонерів або інших уповноважених осіб про ліквідацію (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи прийняте не пізніше 30 червня 2020 року).

 У разі якщо рішення акціонерів або інших уповноважених осіб про ліквідацію (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи прийнято до 1 липня 2020 року, однак процедура ліквідації (припинення) не може бути завершена до 31 грудня 2020 року у зв’язку з обмеженнями та/або вимогами, встановленими особистим законом іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, чи у зв’язку з участю іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи в судовому спорі, умова щодо строків завершення процедури ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи вважається виконаною, якщо процедура ліквідації (припинення) завершена протягом 365 послідовних календарних днів після дати завершення дії таких обмежень та/або завершення судового спору.

 У разі якщо особистим законом іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи передбачено вимоги щодо мінімального періоду володіння платником податків акціями (частками, паями) цієї іноземної юридичної особи та/або її дочірньої організації та/або іноземного утворення без статусу юридичної особи, при недотриманні яких у такого платника податків виникає обов’язок сплатити відповідну суму іноземного податку, і при цьому початок такого періоду припадає на період до 1 січня 2020 року, а закінчення такого періоду припадає на дату після 31 грудня 2020 року, умова щодо строків завершення процедури ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи є виконаною, якщо процедура ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи завершена протягом 365 послідовних календарних днів від дати завершення періоду мінімального володіння акціями (частками, паями);

 б) платник податків подав до контролюючого органу одночасно з податковою декларацією складену в довільній формі заяву про звільнення таких доходів від оподаткування із зазначенням характеристик отриманого майна та ліквідованої (припиненої) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, а також документи, що містять відомості про вартість отриманого майна, відповідно до фінансової звітності іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансового обліку, на дату прийняття рішення про розподіл майна у якості виплати доходу у зв’язку з ліквідацією (припиненням) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи».

 *Сноска. Вышеприведенный текст – из закона № 466 от 16.01.2020г . В дальнейшем, сроки безналоговой ликвидации КИКов продлены до 31 декабря 2021 года. Очень вероятно, будет продление еще на год. В данной статье мы будем ориентироваться на дату 31.12.21, поскольку нашей задачей является – разобраться в самой сути/принципах безналоговой ликвидации. Нюансы сроков (а также, будет или нет облагаться «ликвидационная масса» военным сбором) – в данной статье анализироваться не будут.

 Разложим БНЛ по составляющим. Начало анализа.

Итак, бенефициар КИК может «безналогово ликвидировать» КИК. Для этого –требуется выполнение всего нескольких условий:

  1. Соблюдение сроков (ликвидация должна завершиться до конца 2021 года, в некоторых случаях для отдельной ликвидации сроки продлеваются; также возможно принятие нового закона, когда сроки всех БНЛ будут сдвинуты еще на год);
  2. Контролер/бенефициар подает (одновременно с налоговой декларацией) заявление об освобождении таких доходов от налогообложения;
  3. Контролер/бенефициар прилагает к такому заявлению описание полученных в результате ликвидации активов, документально подтверждает стоимость таких активов;
  4. Вероятно, нужно будет предоставить и финансовую отчетность КИК на дату принятия решения о разделе имущества КИК (требуется ведь подтвердить стоимость полученных активов «в соответствии с финансовой отчетностью, составленной по МСФО).

Прежде чем перейти к нюансам «собственно ликвидации», рассмотрим несколько мелких вопросов, которые нужно продумать заранее. Собственно, вообще любое «не самое простое, а уж тем более дорогостоящее» дело нужно начинать с тщательного анализа. Возможно, об этом будет следующая статья. Здесь же отметим нюансы «лежащие на поверхности».

Например, (первое), никто не знает что из себя будет представлять «заявление» об освобождении от налогообложения. Теоретически, любое «заявление» предполагает его рассмотрение компетентным лицом. И принятие решения (этим же компетентным лицом). Такое решение обычно описывается формулой «казнить нельзя помиловать». Вопрос: кто именно будет ставить запятую в данном предложении? Какие критерии для определения места в фразе, где будет стоять запятая? Можно ли обжаловать, если налогоплательщику категорически не нравится «место запятой»? Как обычно, закон не содержит ответов на данный вопрос. А ведь он важен, для многих он может быть основным…

Или еще (второе)… В вышепроцитированной статье 170.13-1. говорится об освобождении от налогообложения доходов,  полученных при ликвидации КИК «акционером (участником, партнером, пайщиком, учредителем, контролирующим лицом)». Но ведь очень часто в таких компаниях «акционерами» являются номиналы. И, строго говоря, все активы должны идти именно номиналу, а не бенефициару. А потом уже, номинал их каким-то образом передает акционеру. Ну, например, подарок… Но подарок – это уже совсем иное налогообложение. Это, вероятно, 18% НДФЛ +1,5% военного сбора… Так что вначале нужно «сняться с номиналов» -иначе ликвидация-то получится, но совсем даже не «безналоговая». Конечно, не стоит питать надежды и на неналогообложение «контролирующих лиц» (если мы говорим, например, о случаях «фактического контроля»). «Фактический контроль» — вещь довольно субъективная, ее нужно доказать. Само собой, налоговики (которые и будут «рассматривать заявление») не будут заинтересованы признать в данном случае отношения «фактического контроля».

Третий пример? Во многих юрисдикциях существует такая процедура как «Strike of». Очень часто она используется как «облегченная ликвидация». Однако, не в нашем случае. Процедура БНЛ требует проведения именно «классической ликвидации» — с ликвидатором, ликвидационным балансом. Это сложнее. И значительно дороже. И налогоплательщик должен понимать – его не спасает облегченный Strike of.  Более того, Strike of – может оказаться чрезвычайно вредным! Действительно, налогоплательщик, сбросивший свою КИК в Strike of – в следующих годах не подаст в налоговую обязательный ежегодный «отчет о КИК». И получит штраф за неподачу такого отчета – порядка 10 тыс евро за каждый случай неподачи такого отчета…

Но это – мелкие, очевидные нюансы БНЛ. А есть еще и не такие очевидные. Некоторые из них мы сейчас рассмотрим.

Классическая ликвидация. Процедура .

Автор много лет занималась ликвидациями (а также разными видами реорганизаций) юридических лиц в Украине, поэтому дальнейшие рассмотрения будут «с учетом значительного/практического/личного опыта».

Итак, что из себя представляет (очень упрощенно) процедура ликвидации компании? Будем рассматривать (в большей степени) бухгалтерскую часть вопроса, концентрируясь на активах/пассивах/балансах, вообще отчетности. Как-то об этом мало пишут. А большинство проблем лежит именно в этой плоскости.

Итак, процедура БНЛ состоит из:

— принятие решения о ликвидации;

-составление первого баланса (далее назовем его «ликвидбаланс №1», потому что их будет несколько) – это «входящий баланс» на ликвидацию. Нам нужно знать — какие активы у предприятия. А также — определить кому и сколько мы должны. Кстати, на этом этапе целесообразно провести оценку активов, если доходы будут выплачиваться «в натуральной форме» ;

— выплата долгов кредиторам, урегулирование задолженностей. (Довольно часто, при переговорах о БНЛ с потенциальными «экс-контролерами КИК» выясняется их недопонимание ситуации в данном вопросе. А ситуация –предельно проста: если у КИК есть долги, то ее невозможно «классически ликвидировать» без фактической уплаты этих долгов);

— возможно, на этом этапе нужно будет выплатить какие-то налоги в юрисдикции нерезидентной КИК (БНЛ ведь «безналоговая» только для Украины, а налоги в «условном офшоре» придется заплатить);

— составление второго баланса («ликвидбаланс №2») на дату «после выплаты долгов», составление отчетности по МСФО (как этого требует статья 170.13-1. НКУ), распределение активов (доходов в денежной или натуральной форме) между акционерами; выплата этих доходов;

— прохождение «юридической процедуры ликвидации/ исключения из реестра» в соответствии с местным нерезидентным законодательством, получение необходимого документа;

— подача декларации в Украине (к которой прилагается «заявление» и прочие документы о стоимости активов, полученных акционером в результате ликвидации). Возможно, уплата военного сбора (как я ранее писала – по поводу необходимости его уплаты/неуплаты есть разные мнения)).

Классическая ликвидация. Нюансы  и сложности.

Итак, было принято решение о ликвидации КИК. Но очень часто на пути к исполнению такого решения стоят серьезные препятствия (иногда, даже непреодолимые).

Несколько примеров. Как быть, если нерезидентная компания вообще не вела бухгалтерский учет? Теоретически, его нужно восстановить. Если это возможно –так и нужно сделать.  А если восстановление – не очень получается? Самый простой случай. Была открыта нерезидентная компания, в документах которой написано что уставный капитал в размере 100 долларов внесен «кэшем». Но при этом у компании никогда не было банковского счета.  Куда вносились деньги уставного капитала? Никто не задумывался о таких мелочах и формальностях в те далекие годы, когда регистрировалась КИК…

Как быть, если законодательство нерезидентной юрисдикции требует проведения аудита ликвидационного баланса/отчетности? В том случае, если аудита не было никогда, и «входящие остатки» не подтверждены? Надо сказать, что в подобных случаях иностранные аудиторы проявляют особую принципиальность – никто не подтвердит отчетность, если аудитор «не уверен». Можно пробовать все восстанавливать (а часто ведь и «первичка» не сохранилась), вести длительную переписку с аудиторами, отвечать на их многочисленные запросы. Но даже такая кропотливая работа – вполне может не дать желаемого результата.

Как быть, если банковский счет открывался когда-то, но сейчас закрыт? И восстановить его (или открыть новый) – нет никакой возможности? Компании необходимо погасить долги (которые имеются, как выяснилось в результате восстановления бухгалтерского учета), и активы есть (те же ценные бумаги), а вот счета банковского нет… Обычно варианты есть, конечно.  Например, продать кредитору часть ценных бумаг, и «схлопнуть» взаимно-противоположные задолженности, без «прогона денег»..

Бывают случаи, когда требуется некая «оптимизация» . Например, на балансе компании – ценные бумаги. Их можно передать акционеру как «активы в натуральной форме». Но если этот бенефициар в дальнейшем захочет продать полученные в результате безналоговой ликвидации ЦБ (за которые он ничего не платил, поскольку ликвидация «безналоговая», и ЦБ он получает «бесплатно») – то налогообложение, тот же НДФЛ, пойдет со всей стоимости ЦБ . А вот если эти ЦБ реализует сама компания (во время ликвидационной процедуры), а акционеру актив достанется «в денежной форме» — здесь налогообложение будет нулевым.

Выше писалось, что (если активы передаются не в денежной форме) на этапе составления «первого ликвидбаланса» крайне желательно (а во многих случаях –обязательно), сделать оценку этих активов. Она понадобится, когда придет время подачи декларации и заявления об освобождении от налогообложения полученных при БНД доходов. Ведь стоимость активов нужно будет документально подтвердить…

Все это, что перечислено выше – требует времени. Но ведь это только часть возможных БНЛ-проблем. А с временем, установленным/разрешенным законодателями в статье 170.13-1. НКУ – совсем негусто…И цена за «неуспеть» — велика. Иначе полностью уходит вся «безналоговая льгота». Поэтому, начинать нужно уже сейчас (точнее, начинать нужно было значительно раньше).

И еще один нюанс, который нужно учесть…Хотя как можно учесть влияние нормативного акта, которого еще не существует в природе? И тем не менее, придется побыть Нострадамусами и попробовать «предсказать будущее». Речь идет о законопроекте о налоговой амнистии. Его принятие уже анонсировали. И, вероятно, до конца года он все ж таки будет принят. На сегодняшний день мы можем только предполагать, какие будут ставки «по амнистии», какие другие значимые условия.

Но мы точно знаем (по крайней мере, с большой вероятностью ожидаем), что среди «амнистируемых активов» будут «корпоративные права КИК». И по ним (на сегодняшний день) анонсируется максимальная ставка налога-18% (+1,5%). Стыковкой сроков проведения БНЛ и налоговой амнистии, их взаимным влиянием и возможной «аннигиляцией», — похоже, никто особо не заморачивался…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.